مقالات مشاوره خانواده

چه زمان و از چه بگوییم؟

شنبه ، 01 دي 1397

توصیه به زوج ها باتوجه به هشدار مجدد معاون رئیس جمهور درباره خطرات کاهش گفت‌وگوها در خانواده

 
1- چه ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ؟

   موضوعات ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼقه همسرتان را بشناسید
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺷﺮﻁ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﺨﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼقه ﻃﺮفین گفت‌وگو ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭباره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯی ﻛﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺗﻤﺎیلی ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻧﻴﺰ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ نقطه ﺁﻏﺎﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﺭﺩ علاقه ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ(ع) ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻭ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻴﺎﻥ ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﻭ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎیند: «ﺷﻮﻫﺮ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺍﺯ 3 ﭼﻴﺰ بی ﻧﻴﺎﺯ ﻧﻴﺴﺖ: ﺳﺎﺯﮔﺎﺭی ﺑﺎ ﺍﻭ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭی ﻭ ﻣﺤﺒﺖ و عشق او را جلب کند...» ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺮﺡ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼقه ﻫﻤﺴﺮ ﺍﺯ ﻣوﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎی ﺟﻠﺐ ﻣﺤﺒﺖ و ﺳﺎﺯﮔﺎﺭی ﺍﻭﺳﺖ.

   سخنان ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺨﺶ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ بگویید

ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺩﺭ برخی ﺁﻳﺎﺕ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺭﺍ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ گفت‌وگو ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻀﻄﺮﺏ ﻭ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻣﺶ ببخشد، ﻫﻤﺴﺮ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪ ﻭ ماﻳﻮﺱ ﺭﺍ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﺳﺎﺯﺩ، ﻫﻤﺴﺮ بی ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭی روحی ﺑﺨﺸﺪ ﻭ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ عصبی را ﺳﺮﺣﺎﻝ ﻭ ﺑﺎﻧﺸﺎﻁ کند ﻭ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺍﺯ ﺩﻟﺶ ﺑﺰﺩﺍﻳﺪ. ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﻴﻮﻩ ﺍی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎی صمیمی زندگی ﺣﻀﺮﺕ علی(ع) ﻭ حضرت ﺯﻫﺮﺍ(س) ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﻴﺮﻣوﻣﻨﺎﻥ می‌فرمایند: «ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻡ ﻭ. .. ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﻭ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻡ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎنی ﻧﻜﺮﺩ ﻭ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻢ، غم و‌اندوه از من برطرف می‌شد.»

   از جملات حمایت آمیز کمک بگیرید
ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻮﻓﻖ، ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻭ زیستی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭی ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی زندگی ﺩﺭ ﮔﺮﻭ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺤﺒﺖ ﺁﻣﻴﺰ است. ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﻴﺪﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﺯﻳﺒﺎ، ﺟﺬﺍﺏ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺁﻣﻴﺰ، دل‌ها ﺭﺍ ﺻﻔﺎ می‌ﺑﺨﺸﺪ (نهج البلاغه، حکمت91 و 197) ﻭ ﺑﺮ ﮊﺭﻓﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭی ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ می‌ﺍﻓﺰﺍﻳﺪ. نکته ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺭ زندگی ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ به ﻃﻮﺭ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ مورد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﻣﺮﺩان ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ، ﭘﺬﻳﺮﺵ، قدردانی، تایید، ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻭ ﺯنان ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ، ﻋﺸﻖ ﻭﺭﺯی، ﺩﺭﻙ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ هستند. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ، جمله ﺳﺤﺮﺁﻣﻴﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺯﻥ، ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻭﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ، ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ(ص) می‌ﻓﺮﻣﺎیند: «ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺮﺩ به ﺯﻥ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ،  هرگز از دل او بیرون نرود». ﻫﻤﭽﻨﺎن که جمله ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺯﻥ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪﻥ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺍﻭﺳﺖ؛ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﻨﺎﻥ، مخزن ﻋﺸﻖ ﻫﻤﺴﺮ ﺭﺍ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﭘﺮ ﻧﮕﻪ می‌ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻘﺎبلا ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ می‌کند ﻭ ﻋﺸﻖ می‌ﻭﺭﺯﺩ.

2- چگونه ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ؟
ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﺍی گفت‌وگو ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ، چگونگی ارائه ﺁﻥ ﻧﻴﺰ آدابی ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ: نرمی ﻭ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻭ خوش خلقی در گفت‌وگو، ایجاد ﺟﺎﺫﺑﻪ‌های گفتاری، حفظ احترام و شخصیت و کرامت انسانی همسر، ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮی ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی رابطه ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ تیرگی ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭی ﻳﺎ ﺑﻪ گونه‌ای غیر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ سخنان ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﻭﺳﻮﻳﻪ و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ چهره‌ای باز و شاد.

3 - چه زمانی ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ؟
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ گفت‌وگو، ﺣﺎﻻﺕ روحی ﺧﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﺴﺮ، ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻀﺎی گفت‌وگو ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎ ﺣﻀﻮﺭ نداشتن ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ، می‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ اثربخشی ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻧﻘﺶ زیادی ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ گفت‌وگو ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ اساسی ﻭ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺯﻣﺎﻥ مناسبی ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. زمانی ﻛﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎی ﺩﻳﮕﺮ، پریشانی ﺧﺎﻃﺮ، بی حوصلگی (ناشی ﺍﺯ خستگی، گرسنگی ﻭ...)، ﻓﻀﺎی ذهنی ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ. گفت‌وگو ﺩﺭ برخی زمان‌ها ﻭ ﺣﺎﻻﺕ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺛﺮ مطلوبی ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺭﺍ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺗﺮ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺭﺍ فزون‌تر می‌ﺳﺎﺯﺩ از جمله؛ ﻫﻨﮕﺎﻡ ناراحتی ﻭ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ حتی ﺍﮔﺮ ﻧﻴﺖ ﺧﻴﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺤﺚ ﻭ گفت‌وگو ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺟﺪﺍﻝ ﻭ ﺩﻋﻮﺍ می‌ﺍﻧﺠﺎﻣﺪ. ﭼﻨﺎن که ﺍﻣﻴﺮﻣوﻣﻨﺎﻥ(ع) می‌ﻓﺮﻣﺎیند: «خشم ﺷﺪﻳﺪ، ﺳﺨﻦ ﺭﺍ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ می‌ﺳﺎﺯﺩ.» ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺷﻴﻮه ﺩﺭﺳﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ باید از انجام گفت‌وگو ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﻛﺮﺩ. همچنین ﭘﺎ ﻓﺸﺎﺭی ﺑﺮ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﻭ سعی ﺩﺭ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺁﻥ ﺑﺮ همسر، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺯ ﺟﺮ ﻭ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮﻫﺎی بی ﺣﺎﺻﻞ می‌ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺨﺮﺏ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣوﺛﺮ ﺍﺳﺖ. برای ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮ ﺩﺭ گفت‌وگو ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ راهکارهایی ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ از ﺟﻤﻠﻪ: سکوتی ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ آن گاه شروعی ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﻣﺤﺒﺖ ﺁﻣﻴﺰ، همراهی با همسر و تایید سخن او هر چند با یک جمله و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﻳﺸﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻭﺯ ﺑﺤﺚ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ها.

معرفی

خیریه امام رضاعلیه السلام

جناب آقاي حاج احمد ابريشم چي يكي ازمديران خلاق و نابغه کشور است . كه درسال1317 در شهر قم به دنيا آمدو در سن 17 سالگي پدرش فوت نمود و مادرش 9 فرزند را با مهر و محبت بسياروبر پايه اصول تربيتي-ديني پرورش داد تا اينکه وي   نيز در سال 1367 به رحمت ايزدي پيوست جناب آقاي ابريشم چي با علاقه اي ويژه در مورد مادر ميگويند : "مادرم يک استاد ، يک مربي به تمام معني و يک مادر تمام عيار بود که در همه حال به او افتخار مي کنم و لحظه اي خود را از او جدا نمي دانم اميدوارم که او هم من و عزيزانم را هميشه دعا مي کند  "  جناب حاج احمد ابريشم چي از سن 18 سالگي در حالي که کارگر ساده پيش نبود ازدواج کرد و حاصل اين پيوند پنج فرزند است که اکنون همسر و فرزندان همراهان ايشان در طريق محبت اند

اطلاعات بیشتر ...

اطلاعات تماس

پست الکترونیک : info@keramat8.com

تلفن تماس : 37650450-051

فکس : 37650467-051

طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان